مشخصات فردی: حسین ستار                                                                       
تحصیلات:  
سمت: رئیس اداره مالی
اطلاعات تماس: داخلی 120

 

اهم فعالیت :
 

 •  اقدام و نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالیاتی ، بیمه ای و مقررات و آئین نامه های مالی که از طرف سازمان مرکزی دانشگاه تهیه ، تدوین و به واحدهای دانشگاهی ابلاغ می گردد.
 •  اقدام و نظارت بر اجرای صحیح تنظیم حسابها و دفاتر قانونی و نگهداری اسناد و مدارک مالی و محاسباتی و نگهداری حسابها و ثبت آن در رایانه و تقسیم کار بین ادارات و پرسنل تحت سرپرستی.
 •  اقدام و نظارت بر تهیه ترازهای ماهیانه و پایان سال واحد دانشگاهی. -
 •  اقدام و نظارت در تهیه و تنظیم اسناد هزینه کلیه پرداختها ، اعم از حقوق و دستمزد و یا سایر هزینه ها (جاری یا سرمایه ای) و انطباق آن با آئین نامه ها و ضوابط دانشگاه.
 •  نظارت بر تهیه و تنظیم صورت مغایرت حسابهای بانکی . -
 •  اقدام و نظارت بر وصول درآمدها و ثبت و نگهداری صحیح حساب وصولی ها و درآمدهای واحد دانشگاهی
 •  اقدام و نظارت بر حفظ اموال و دارائیهای واحد دانشگاهی . -
 •  نظارت و رسیدگی بر تنخواه گردان ها ، پیش پرداخت ها و علی الحساب های پرداختی به افراد حقیقی و حقوقی  
 •  نظارت بر هزینه های واحد به نحوی که رعایت سرفصل های بودجه ای به نحو قابل قبول انجام شود
 •  شرکت در جلسات کمسیون معاملات دانشگاه و جلسات مزایده ، مناقصه و...  .
 • محاسبه و نظارت  بر بیمه مازاد درمان کارکنان بیمه عمر کارکنان  بیمه اموال
 •  مسول  دفتر طرح ، برنامه و بودجه (حوزه معاونت پژوهشی) و تنظیم بودجه واحد در مقاطع زمانی مختلف
 •  همکاری ، اقدام و نظارت در امر انبار گردانی در انبارهای واحد دانشگاهی.
 •  تنظیم و عقد قرارداهای خدماتی عمرانی
 •  مکاتبات اداری امور مالی با سایر دانشگاهها  ادارات دولتی سازمانها و نهاد ها
 •  نظارت بر دریافت تمدید ابطال ضمانت نامه های بانکی پیمانکاران

 
 
 
 

دسترسی سریع

Copyright © 2012-2013 | www.iauboroujen.ac.ir
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن می باشد.